menu button

Privacy policy

We willen graag benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons en dat we er alles aan doen om deze gegevens te beschermen. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande 'privacy-policy' willen we op een duidelijke en transparante manier laten weten hoe wij uw gegevens gebruiken en eventueel verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

Waarom een statement?

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden, soms omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, soms omdat we u zo goed mogelijk willen kunnen helpen. Daarbij handelen we conform de " Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" en de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" kunt u terecht op de onderstaande link: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Wie zijn wij?

UCast is een maker van softwaretoepassingen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel wanneer u ons specifiek een vraag stelt. Deze gegevens gebruiken we om op een efficiënte manier met u kunnen communiceren en hopelijk zaken te kunnen doen. We zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming".

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld als u bij ons een aankoop doet, we contracten afsluiten of om uw recht op garantie te verzekeren.

Soms maken we ook toepassingen voor onze klanten waarbij we gegevens verwerken, op dat ogenblik treden we op als "verwerker", maar blijft ons engagement om de gegevens te beschermen hetzelfde.

Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

Uw gegevens en de verwerking ervan

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc.… in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als software leverancier. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen:

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage krijgen, aanpassingen vragen, gegevens wissen, verzet aantekenen, klacht indienen

U kan steeds uw (persoons)gegevens raadplegen, verbeteringen laten aanbrengen, wijzigingen vragen en laten wissen door dit eenvoudigweg per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres (e-mail adres). Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

U kan zich natuurlijk ook verzetten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@ucast.be , daarbij vragen we graag een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres info@ucast.be.

Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten: